Blodmangel

Du kunne mangle Biotin, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin C.