Natrium Kalium balancen (ubalance i)

Du kunne mangle Vitamin B6.